Algemene Voorwaarden Battes Styling:

Battes Styling hanteert de navolgende algemene voorwaarden.

Artikel 1- Algemeen
1.1. Definities:
a. Battes Styling:de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20162309, gevestigd aan het adres Lachappellestraat 69 B, 4816 AL te Breda.
b.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Battes Styling een overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Battes Styling.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Battes Styling. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk en ondertekend zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Battes Styling en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht
2.1. Battes Styling draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 – Levertijd
3.1.De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Battes Styling een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen en de betaling van de opdrachtgever is voldaan.

Artikel 4 – Gebruik ter beschikking gestelde huurmaterialen
4.1. De opdrachtgever dient de verkregen huurmaterialen alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan materialen te verplaatsen.

Artikel 5 – Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs inclusief B.T.W. is.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclameuitingen) kunnen door Battes Styling te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende contracten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst / offerte is overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Battes Styling op de factuur aan te geven wijze. Indien in onderling overleg een andere betaaltermijn wordt afgesproken, wordt hiervan melding gemaakt in de opdrachtovereenkomst / offerte en op de factuur.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever. 6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Battes Styling op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Battes Styling.
6.4 Geen enkel gebruik van door Battes Styling geleverde materialen of foto's is toegestaan, zolang de wederpartij de uitstaande factuur van Battes Styling nog niet heeft voldaan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1. Battes Styling kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Battes Styling is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Battes Styling geleverde dienst(en).
7.2. Battes Styling is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Battes Styling biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Battes Styling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Battes Styling worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Battes Styling niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Battes Styling zijn verstrekt, heeft Battes Styling het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. 7.4. Battes Styling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Battes Styling is uitgegaan van de door de op- drachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Battes Styling kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Battes Styling is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Battes Styling desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle eventuele aanspraken jegens Battes Styling dienen direct na voltooiing van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Indien eventuele aanspraken niet binnen uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk zijn gemeld, vervalt de aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Overmacht
8.1. In geval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Battes Styling ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Battes Styling geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 – Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Battes Styling kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Battes Styling de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Battes Styling worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Battes Styling zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Diversen
10.1. Battes Styling is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Battes Styling gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Battes Styling is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt,behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Battes Styling tot mededeling verplicht. 10.5. De rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever Battes Styling is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11
11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Battes Styling voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Battes Styling Verkoopstyling gebruikt kunnen worden. 11.3 In geval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

Algemene voorwaarden februari 2014